Početna > O nama > Opći akti

Opći akti

Agencija ima sljedeće opće akte:

  • Statut
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije
  • Pravilnik o radu Agencije
  • Pravilnik o plaćama i materijalnim pravima zaposlenika Agencije
  • Pravilnik o materijalnim troškovima Agencije
  • Poslovnik o radu Upravnog Vijeća Agencije
  • Pravilnik o tajnosti podataka Agencije
  • druge opće akte sukladno Zakonu, Zakonu o ustanovama i drugim propisima te ovom Statutu